GROSS : 0 (VND) ≈ 0.00 (USD)
NET : 0 (VND) ≈ 0.00 (USD)
Diễn giải chi tiết (VND)
Lương GROSS 0
Bảo hiểm xã hội (8%) - 0
Bảo hiểm y tế (1.5%) - 0
Bảo hiểm thất nghiệp (1% - lương tối thiểu vùng) - 0
Thu nhập trước thuế 0
Giảm trừ gia cảnh bản thân - 11,000,000
Giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc - 0
Thu nhập chịu thuế 0
Thuế thu nhập cá nhân (*) - 0
Lương NET
(Thu nhập trước thuế - Thuế thu nhập cá nhân)
0
(*) Chi tiết thuế thu nhập cá nhân (VND)
Mức chịu thuế Thuế suất Tiền nộp
Đến 5 triệu VND5%0
Trên 5 triệu VND đến 10 triệu VND10%0
Trên 10 triệu VND đến 18 triệu VND15%0
Trên 18 triệu VND đến 32 triệu VND20%0
Trên 32 triệu VND đến 52 triệu VND25%0
Trên 52 triệu VND đến 80 triệu VND30%0
Trên 80 triệu VND35%0
Người sử dụng lao động trả (VND)
Lương GROSS 0
Bảo hiểm xã hội (17.5%) 0
Bảo hiểm y tế (3%) 0
Bảo hiểm thất nghiệp (1% - lương tối thiểu vùng) 0
Tổng cộng 0