GROSS : 20,000,000 (VND) ≈ 952.38 (USD)
NET : 18,067,500 (VND) ≈ 860.36 (USD)
Diễn giải chi tiết (VND)
Lương GROSS 20,000,000
Bảo hiểm xã hội (7%) - 1,050,000
Bảo hiểm y tế (1.5%) - 225,000
Bảo hiểm thất nghiệp (1% - lương tối thiểu vùng) - 150,000
Thu nhập trước thuế 18,575,000
Giảm trừ gia cảnh bản thân - 11,000,000
Giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc - 0
Thu nhập chịu thuế 7,575,000
Thuế thu nhập cá nhân (*) - 507,500
Lương NET
(Thu nhập trước thuế - Thuế thu nhập cá nhân)
18,067,500
(*) Chi tiết thuế thu nhập cá nhân (VND)
Mức chịu thuế Thuế suất Tiền nộp
Đến 5 triệu VND5%250,000
Trên 5 triệu VND đến 10 triệu VND10%257,500
Trên 10 triệu VND đến 18 triệu VND15%0
Trên 18 triệu VND đến 32 triệu VND20%0
Trên 32 triệu VND đến 52 triệu VND25%0
Trên 52 triệu VND đến 80 triệu VND30%0
Trên 80 triệu VND35%0
Người sử dụng lao động trả (VND)
Lương GROSS 20,000,000
Bảo hiểm xã hội (18.5%) 2,775,000
Bảo hiểm y tế (3%) 450,000
Bảo hiểm thất nghiệp (1% - lương tối thiểu vùng) 150,000
Tổng cộng 23,375,000